divorzio polonia

W jakim kraju złożyć pozew o separację lub rozwód?

Przyczyny, które mogą stanowić podstawę do wystąpienia o rozwód lub separację, oraz konieczne formalności są określone w przepisach poszczególnych krajów UE. Przepisy te bardzo się między sobą różnią w zależności od kraju.

Jednak w sprawach dotyczących dwóch lub kilku krajów UE – np. jeśli oboje małżonkowie mieszkają w różnych krajach lub mają różne obywatelstwa – to przepisy UE pomagają określić, które sądy są właściwe i prawo którego kraju ma zastosowanie.

Gdzie możesz wnieść sprawę o rozwód lub separację?


Możesz wystąpić o rozwód lub separację razem z partnerem, składając wspólny wniosek, bądź sam złożyć wniosek.

Wniosek możesz złożyć w sądzie w kraju:

 • w którym mieszkasz zarówno Ty, jak i Twój współmałżonek

 • w którym ostatnio mieszkaliście razem – o ile jedno z Was nadal tam mieszka

 • w którym mieszka jedno z Was – o ile składacie wniosek razem

 • w którym mieszka współmałżonek

 • w którym mieszkasz Ty, jeśli:

  • mieszkasz tam co najmniej od 6 miesięcy, licząc do momentu złożenia wniosku, oraz

  • jesteś obywatelem tego kraju.


  Jeśli nie jesteś obywatelem tego kraju, możesz wystąpić w nim o rozwód lub separację tylko, jeśli mieszkałeś tam co najmniej przez rok, licząc do momentu złożenia wniosku.

 • którego zarówno Ty, jak i współmałżonek jesteście obywatelami.


Sądem właściwym do orzekania w Waszej sprawie jest pierwszy sąd, do którego wniesiono pozew i który spełnia powyższe warunki.

Sądem właściwym do przekształcenia separacji prawnej w rozwód (jeśli jest to zgodne z przepisami danego kraju) jest sąd w kraju UE, który wydał orzeczenie o separacji.

Sąd właściwy do orzekania w sprawie rozwodu może również rozstrzygnąć kwestie dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej, jeśli dziecko mieszka w tym samym kraju.

Przepisy którego kraju mają zastosowanie do Twojej sprawy o rozwód lub separację?


Czy Twoja sprawa dotyczy dwóch lub kilku krajów UE – np. gdy oboje małżonkowie mają różne obywatelstwa lub mieszkają w innym kraju UE niż ich kraj ojczysty?

Prawem, które ma zastosowanie do Twojego wniosku o rozwód, niekoniecznie musi być prawo kraju, w którym wniesiesz pozew.

Szesnaście krajów UE przyjęło wspólny zbiór przepisów pozwalających określić, którego kraju prawo powinno mieć zastosowanie w przypadku transgranicznych spraw rozwodowych. Kraje te to: Austria, Belgia, Bułgaria, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Węgry i Włochy.

W każdym z tych 16 krajów możesz uzgodnić ze współmałżonkiem, że w Waszej sprawie rozwodowej zostanie zastosowane prawo:

 • kraju, w którym mieszkasz zarówno Ty, jak i Twój współmałżonek

 • kraju, w którym ostatnio mieszkaliście razem – o ile jedno z Was nadal tam mieszka

 • kraju, którego jedno z Was jest obywatelem, lub

 • kraju, w którym składacie wniosek o rozwód.


Jeśli nie osiągniecie porozumienia ze współmałżonkiem, sądy w tych 16 krajach zastosują prawo:

 • kraju, w którym mieszkasz zarówno Ty, jak i Twój współmałżonek

 • jeśli nie mieszkacie w tym samym kraju – kraju, w którym ostatnio mieszkaliście razem, o ile nadal tam mieszkaliście razem rok przed skierowaniem sprawy do sądu

 • jeśli taka sytuacja nie miała miejsca – kraju, którego oboje jesteście obywatelami

 • jeśli macie różne obywatelstwa – kraju, w którym składacie wniosek o rozwód.


Jeśli wnosisz pozew o rozwód w innym kraju UE, zapytaj adwokata specjalizującego się w rozwodach, którego kraju przepisy będą mieć zastosowanie do Twojej sprawy i jakie będą tego skutki.

Uznawanie rozwodów i separacji za granicą


Rozwód albo separacja, które orzeczono w jednym kraju UE, są automatycznie uznawane w innych krajach UE – nie ma potrzeby dopełniania dodatkowych formalności.


Wyjątek: Dania

Przepisy UE dotyczące rozwodu i separacji – na przykład w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń – nie mają zastosowania do Danii.


Źródło: https://europa.eu

Materiał pochodzi z portalu Twoja Europa
lgbt Strasburg

Trybunał w Strasburgu: zagraniczne małżeństwa jednopłciowe muszą być uznawane przez Włochy. Nasz tekst dla portalu Polacy we Włoszech

Na portalu Polacy we Włoszech ukazał się tekst radcy prawnego z  nasego zespołu Marcina Kwapińskiego.

Poniżej fragment, a pod tym linkiem całość.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w wyroku z 14 grudnia 2017 r. uznał, że brak uznania przez Włochy małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia rodzinnego małżonków.

Orzekł tak po przeanalizowaniu spraw sześciu par jednopłciowych, które zawarły swoje związki małżeńskie w Kanadzie, Holandii i USA (Kalifornia). Jako obywatele włoscy próbowali uzyskać rejestrację swych małżeństw w urzędach stanu cywilnego w gminach swego miejsca zamieszkania na terenie Republiki Włoch – niestety bezskutecznie.

Postanowili więc pozwać państwo włoskie przed ww. Trybunał, powołując się przede wszystkim na art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (...).