0
tribunale divorzio

Przewlekłość postępowania w sprawach rodzinnych – co można zrobić?

Przewlekłość postępowania w sprawach rodzinnych – co można zrobić?

Ze względu na złożoność postępowania i większą liczbę podmiotów, dość trudno jest wykazać, że długość trwania sprawy rodzinnej ma już charakter przewlekły, czyli trwa zbyt długo lub zbyt długie są przerwy między kolejnymi działaniami sądu.

Jak to wygląda w praktyce? Czy jako strona postępowania cokolwiek możemy zrobić jeśli sprawa się przedłuża?

Okazuje się, że tak. Wiele jest przypadków, gdy sądy odwoławcze orzekają na korzyść uczestników spraw rodzinnych.
Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z dnia 3 października 2017 r. (V S 26/17) stwierdził m.in., że sporządzanie uzasadnienia orzeczenia po 78 dniach to przewlekłość postępowania. Jak czytamy w uzasadnieniu:
„Sędzia referent otrzymał akta celem sporządzenia uzasadnienia w dniu 8 kwietnia 2015 r. Zwrot do sekretariatu nastąpił 25 czerwca 2015 r. co świadczy o tym, że sporządzenie uzasadnień zajęło Sędziemu aż 78 dni, podczas gdy przepis art.357 § 3 k.p.c. przewiduje sporządzenie uzasadnienia w takiej sytuacji w terminie tygodniowym.”

Istotne jest również to, że Sąd Apelacyjny uznał za niedopuszczalną opieszałość sekretariatu, który wysłał stronom odpis postanowienia po 2 miesiącach od zarządzenia sędziego.

Sąd zasądził również rekompensatę dla strony w kwocie 2.000 zł (minimalna przy tego typu skargach, maksymalna to 20.000 zł). Niezależnie od tego strona, której skargę uwzględniono, może również w odrębnym postępowaniu dochodzić naprawienia szkody wynikłej ze stwierdzonej przewlekłości od Skarbu Państwa. Postanowienie potwierdzające, że przewlekłość miała miejsce jest wiążące dla sądu orzekającego o odszkodowaniu (co do kwestii, że przewlekłość nastąpiła).

Opłata od skargi wynosi 100 zł (do zwrotu, jeśli skarga była uzasadniona), a w jej treści należy przytoczyć określone okoliczności potwierdzające, że postępowanie organów orzekających było przewlekłe. Skargę może zgłosić również cudzoziemiec, jeśli jest stroną postępowania, np. o rozwód, alimenty lub kontakty z dzieckiem. Na wydanie orzeczenia w wyniku złożenia skargi Sąd wyższej instancji ma 2 miesiące.

Musimy jednak pamiętać, że będzie brane również pod uwagę działanie strony skarżącej, jeśli przyczyniła się ona do powstania lub zwiększenia przewlekłości, np. uchylając się od obowiązkowej obecności na przesłuchaniu na rozprawie lub nie przedstawiając niezwłocznie dokumentów, które ma w posiadaniu, a są konieczne do dalszego prowadzenia sprawy.

Bliżej kwestie skargi reguluje to Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1259 z późn. zm.).

Cytowane orzeczenie można znaleźć tutaj (jęz. polski)

Autor: Radca prawny/Avv. Marcin Kwapiński

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *