0
rozwód wymogi formalne w Polsce

JAKIE SĄ WYMOGI FORMALNE PRZY SKŁADANIU POZWU O ROZWÓD W POLSCE? JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ PRZED SĄDEM W POLSCE?

 

Pozew o rozwód powinien zostać złożony w formie pisemnej  w dwóch egzemplarzach do biura podawczego sądu, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu nadal stale przebywa, zaś w przypadku braku takiej podstawy, właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i ta okoliczność nie jest spełniona, to wówczas właściwość sądu określa się na podstawie miejsca zamieszkania strony powodowej.
Opłata stała od pozwu wynosi 600 zł.

Do pozwu o rozwód należy dołączyć:
– odpis pozwu,
-2 egzemplarze (oryginał + kserokopia) odpisu skróconego aktu małżeństwa (aktualny – 3 miesiące od wystawienia),
– po 2 egzemplarze (oryginał + kserokopia) odpisów skróconych aktów urodzenia małoletnich dzieci,
-2 egzemplarze (oryginał + kserokopia) zaświadczenia o wysokości dochodów z 3 ostatnich miesięcy,
Pozew należy złożyć w Biurze Podawczym właściwego Sądu Okręgowego albo przesłać na adres tego sądu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *